گل پریوش

گل پریوش

گل پریوش

گل پریوش

نام فارسی پریوش
نام انگلیسی Madagascar periwinkel
نام علمی Catharanthus roseus
خانواده به خواندن ادامه دهید
همیشه بهار

همیشه بهار

همیشه بهار

همیشه بهار

همیشه بهار

نام فارسی همیشه بهار
نام انگلیسی English Marigold
نام علمی به خواندن ادامه دهید
کوکب

کوکب (Dahlia)

کوکب (Dahlia)

کوکب (Dahlia)

کوکب

نام فارسی: کوکب
نام علمی: dahlia spp
نام انگلیسی: dahlia
خانواده: به خواندن ادامه دهید
کنجاله یونجه

کنجاله یونجه ، کودی ارگانیک برای باغ و باغچه

کود دهی با کنجاله یونجه

کنجاله یونجه کودی ارگانیک و منحصر به فرد

کنجاله یونجه

چگونه از کنجاله یونجه در باغ استفاده کنیم؟

اگر شما پیرامون اسبها باشید خواهید دانست این حیوانات به این محصول جانبی  به ...

به خواندن ادامه دهید
مینای آفریقایی

مینای آفریقایی

مینای آفریقایی

مینای آفریقایی و معرفی اجمالی گیاه

مینای آفریقایی

فارسی رایج مینای آفریقایی نقره ای
انگلیسی رایج  African Daisyو  Silver arctotis
اسم علمی Arctotis stoechadifolia
به خواندن ادامه دهید