هرس نارون

هرس نارون ( بنسای نارون )

هرس نارون

هرس نارون ( درختچه بنسای نارون)

هرس نارون

هرس  بنسای نارون

هرس نارون آخرین تکنیک و روش در توسعه درختچه بنسای نارون است.به کار بردن این تکنیک در بنسای تان در زمان مناسب و با استفاده از روش های مناسب بسیار کارآمد و موثر است. داشتن اطلاعات در این زمینه به یادگیری زمان و چگونگی هرس نارون کمک شایانی خواهد کرد.

زمان آغاز هرس نارون

هرس نارون

این که علاقه مندان بنسای هرس در درختچه نارون برای توسعه شاخه ها را خیلی زود یا خیلی دیر انجام دهند چیز عجیب و غیر معمولی نیست.یک دلیل کاملا منطقی وجود دارد، برای توسعه به جا و مناسب شاخه های این درختچه می توانیم اجازه دهیم شاخه ها کمی نامرتب و خارج از شکل شوند.بیشتر ما دوست داریم که بنسای مان همیشه خوب بنظر برسد ،اما این بدون شکل دهی مناسب شاخه ها یا به عبارتی هرس امکان پذیر نخواهد بود.

هنوز این شاخه ها را هرس نکنید!

در تصویر بالا بنیاد ساختار شاخه خوب تنها آغاز نمایان شدن درختچه است.شاخه های اولیه و ثانویه یکساله و دوساله هستند و ساختار اصلی هنوز شکل نگرفته است.در این زمان فقط گهگاه شاخه های انتهایی را هرس کنید.اما اجازه دهید شاخه های درونی تا پایان فصل سرما رشد آزادانه ای داشته باشند.

اول شما شاخه ها را برای هرس نارون را می برید…

هنگام گسترش شاخه ها ی درختچه بنسای نارون شما باید در ابتدا اجازه دهید ساختار اصلی بدون هرس شکل بگیرد و سپس در اواخر زمستان برای شکل دهی هرس را انجام دهید.در ابتدای توسعه شاخه ها شما باید برای ایجاد شاخه های بزرگتر برای ایجاد فرم تلاش کنید.شاخه ها ی هر س شده در سال های بعد منشعب می شوند.

در طول این مدت ،اجازه دهید شاخه های اولیه نا محدود رشد کنند تا ضخیم شوند،این چیزی است که شما سرانجام می خواهید.در موقعیت مشابه،اجازه دهید شاخه های ثانویه با روش مشابه رشد کنند.شما هرس نخواهید کرد اما با قیچی مخصوص شاخه را می برید.

ترتیب تصویرهای زیر یک نوع مثال را نشان می دهد

هرس نارون

تصویر بالا:در این عکس یک نوع ساختار شاخه نارس نارون چینی را مشاهده می کنید.این شاخه شامل تعدادی جوانه انتهایی در حال رشد و تعدادی جوانه های خوابیده است.

هرس نارون

تصویر بالا:در اواخر زمستان، جوانه مختص هر شاخه موجود را ببرید.شاخه های کوچک نزدیک به تنه را نگه دارید این شاخه ها ابتدا نیاز دارند تا بیشتر رشد کنند.

هرس نارون

تصویر بالا:اجازه دهید شاخه ها در طول فصل رویشی رشد نا محدرد داشته باشند.شاخه ها ممکن است از آنچه در تصویر بالا می بینید درازتر شوند.این تصویر نسبتا آشفته است.این عادی است فقط اجازه دهید رشد کنند و هرس نکنید.

هرس نارون

تصویر بالا:در اواخر زمستان هر شاخه دارای ساختار پایه را ببرید و برای شکل دهی با سیم ببندید.در این عکس شاخه های انتهایی چپ درازترند پس نسبت به بقیه رشد بیشتری داشته است.هنگام فرا رسیدن فصل رویشی تنها شاخه های انتهایی را ببرید، اما نه شاخه های درونی.توجه داشته باسید که شاخه های انتهایی را به دفعات هرس نکنید چون هنوز زمان آن نرسیده است.شاید تنها دوبار در طول فصل رویشی کافی باشد.

هرس نارون

تصویربالا:با استفاده از این دستور 3 یا 4 سال همینطور ادامه دهید،تعداد کمی از شاخه های جدید را هر زمستان سرشاخه زنی کنید.اکنون با ساختاری که در شکل بالا می بینید هرس می تواند شروع شود.در سال بعد یا دو سال بعد ساختار بالغ شده و بسیار جذاب خواهد بود.

سپس هرس نارون را شروع می کنید…

زمانی که ساختار اصلی کامل شد،زمان شروع هرس به طور جدی است.هدف از هرس تحریک جوانه های خوابیده هر برگ است که نزدیک نوک شاخه است.

هرس نارون

این ترتیب تصاویر نشان دهنده هرس مناسب نارون چینی است.

هرس نارون

در تصویر بالا شاخه ی نشان داده شده  نیاز به هرس دارد.این شاخه دارای 7 یا8 برگ و ساقه سبزو نرم است که نیاز به هرس دارد.

هرس نارون

نکته مهم این است که در ابتدا تصمیم بگیرید که جهت ساقه جدید به کدام سمت باشد.آخرین برگی که روی ساقه نگه می دارید جهت ساقه جدید را نشان می دهد.به طور کلی شما می خواهید شاخه جدید در جهت ناحیه بازتر یعنی دور از تنه رشد کند.

آن قسمت از شاخه را که می خواهید هرس کنید با انگشتانتان محکم بگیرید و بکشید.با ناخن هرس نکنید.اگر شاخه قبلا چوبی شده بود و بسیار سخت یا قوی است که شما با ناخن ببرید،نبایدبا ناخن هرس کنید.در این موارد قیچی مخصوص هرس تهیه کنید و شاخه ها را به جای چیدن ببرید.

هرس نارون

برگ ها و شاخه های جوان و لطیف باید به سادگی جدا شوند.اطمینان حاصل کنید که هنگام حذف شاخه آخرین برگ سمت مقابل باقی مانده است.اگر شما بسیار نزدیک به برگ باقی مانده هرس کنید به جوانه خسارت وارد کرده اید.

هرس نارون

در تصویر بالا شاخه را در خط قرمز نشان داده شده هرس کنید.تا زمانی که برگ انتهایی جوانه ها هنوز سبز نشده اند،دو جوانه خوابیده روی شاخه ای که می خواهید رشد کند عقب بروید.این یک موردبسیار خوب است:یک شاخه تبدیل به 3 شاخه شده و در نتیجه ساختار بیشتر منشعب می شود.

وقتی بنسای نارون توسعه می یابد شما به یک نکته در هرس نیاز دارید،نباید اجازه دهید رشد بسیارسریع باشد و باید در هرس پشت کار داشته باشید.باید کمتر پربار کنید شاید نیمی از حد معمولی.

یک بنسای نارون بالغ نیاز به توجه روزانه در طول فصل رشد خود دارد یا حداقل در هرروز دیگر باید مورد توجه قرار گیرد.هر یک از شاخه ها در مراحل مختلف گسترش می یابند،یعنی این که شما نیاز دارید تقریبا روزانه بر نقاط مختلف درختچه برای  هرس رسیدگی کنید.اگرشما هرس را برای چند روز نادیده بگیرید ممکن است شکل گیری مناسب ساختار بنسای را به خطر بیاندازید،پشتکار داشته باشید.

هرس نارون

در تصویر بالا،نارون کمیاز تعادل خارج شده و قسمتی از آن برای هرسآماده و قسمتی نیز آماده نیست.در واقع قسمت های میانی دور از راست و چپ هنوز برای برنامه هرس سرتاسری توسعه نیافته است.

هرس نارون

تصویر بالا یک درخت مشابه در فصل بهار است.در منطقه هایی که با دایره قرمز مشخص شده شاخه های توسعه یافته اند.در این سال آن ها فقط کمی بالای شاخه اصلی هرس شده اند.سال بعد برای هرس آماده هستند.با مراقبت مناسب وتکنیک بسیار آسان می توان انشعابات رویشی روی نارون را توسعه داد مثل تصویر بالا.اطمینان حاصل کنید که شاخه های نازک بیرونی اند یا بنسای تان در انتهای شاخه های خوب گره خواهد داشت.اگر این اتفاق افتاد فقط آن ها را قطع کنید و ناحیه را بازسازی کنید.نارون سریع رشد می کندواین نوع باز سازی سریع انجام می شود.

نویسنده: ندا جوادی پاشاکی

منبع

رنگ گلدان بنسای

رنگ گلدان بنسای

انتخاب رنگ گلدان بنسای

رنگ گلدان بنسای و قواعد آن

رنگ گلدان بنسای

رنگ گلدان بنسای

رنگ گلدان بنسای

در مقاله های قبل درباره ی شکل گلدان بنسای بحث شد.باید دانست برای انتخاب گلدان فقط شکل و زوایای آن اهمیت ندارد بلکه رنگ و بافت گلدان نیز حایز اهمیت است و باید متناسب با درخت تصمیم گیری نمود. هر درخت منحصر به فرد بوده و به تنهایی ویژگی هایی دارد که با درخت های دیگر تفاوت دارد به طوری که هیچ دو درختی دقیقا شبیه هم نیستند و همیشه تنوع در بین گونه های درخت هر چند بسیار کوچک دیده می شود که خود را در رنگ و بافت گلدان نمایان می سازد.

رنگ گلدان بنسای

رنگ گلدان می تواند در شناخت خصوصیات درخت استفاده شود و بنابراین به تناسب بین درخت و گلدان کمک شایانی می کند.رنگ در درخت می تواند رنگ پوست آن باشد به عنوان مثال یک گلدان قرمز یا قهوه ای لعاب زدایی شده با پوست سرو کوهی(juniper) متناسب هستند.منظور از رنگ همچنین می تواند رنگ برگ ها در تابستان یا پاییز باشد.در باردهی و گلدهی درختان رنگ گلدان می تواند در تعریف رنگ گل ها یا میوه ها استفاده شود.

مثال های رنگ گلدان بنسای

رنگ گلدان بنسای

گلدان های کاملا نر با گوشه های تیز و بران،پایه های قوی و بافت ناهموار.این گلدان ها برای تنه ضخیم درختان کاج مناسب هستند.گلدان قهوه ای تیره با بافت فرسوده و قهوه ای تیره لعاب زدایی شده می تواند پوست ناهموار بیشتر درختان مخروطی را به نمایش بگذارد.

رنگ گلدان بنسای

گلدان های کوچک با درجه نرینگی کمتر.دارای گوشه های مستطیلی نرم،بدون لبه و پایه های نامشهود.این گلدان ها با لغاب خاکستری/آبی خود می توانند برای تنه سنگین سوزنی برگان مناسب باشند.

رنگ گلدان بنسای

این گلدان اگرچه یک گلدان بیضی شکل است اما هنوز بعضی کیفیت های گلدان نر را دارد،عمیق است و یک لبه مربعی رو به بیرون و قوی دارد.این گلدان با لعاب قرمز/صورتی می تواند برای درختان گل ده با تنه سنگین مثل آزالیا(Azalea) مناسب باشد.

رنگ گلدان بنسای

گلدان بعدی استوانه ای شکل است و برای درختان نر یا ماده است.یعنی هم می تواند برای درختان نر استفاده شود و هم قابل استفاده برای درختان ماده باشد.این گلدان با لعاب خاکستری برای زالزالک(Hawthorn) یا بلوط(oak) یا کاج اروپایی (Larch European) مناسب خواهد بود.

رنگ گلدان بنسای

بعد از آن یک گلدان بیضی ماده که دارای یک قوس ملایم و یک لعاب کرم رنگ/قهوه ای مایل به خاکستری است مدنظر است.گلدان های لعاب داده شده ی روشن تر، بیشتر مناسب تنه درختان خزان دار و دارای پوست نرم هستند مثل سوزنی برگان (Acers) ، راش(Beech) ،زبان گنجشک (Ash)

رنگ گلدان بنسای

در آخر یک گلدان کم عمق دایره ای در تصویر می بینید که اگرچه یک گلدان ماده است ولی اغلب درختانی که برای این گلدان استفاده می شوند دارای خصوصیات نرینگی می باشند.مانند پوست ناهموار درخت واین گلدان با افزودن یک بافت ناهموار شکل می گیرد.این گلدان با رنگ قهوه ای و زنگار بدون لعاب برای درختان ارس(Junipers)،کاج (pines)  مناسب است.

مثال های ترکیب رنگ گلدان با بنسای

Spiraea

به طور کلی درختان با تنه های گروهی یا چندتایی مناسب گلدان های کم عمق هستند.این نوع گلدان به خلق منظره و عمق کمک می کند.برای این گلدان رنگ های بسیار نزدیک و همانند انتخاب می شود.پیچیدن تنه با حرکت در گلدان نیز می تواند باعث زیبایی آن شود.

کاج اروپایی (Larch European)

 گلدان مناسب برای این درختان بدون لعاب است و با لایه های طوسی و قهوه ای ملایم رنگ شده است.این لعاب به گلدان یک تکامل بسیار نزدیک بین رنگ و بافت پوست داده است.

برگ های سوزنی شکاف پنجه ای(Acer palmatum)/بارانک افرا(Mountain Maple)

گلدان مناسب این درختان به دور از مبالغه یک گلدان بسیار خوب است که دارای لعاب سفید نا متراکم است و تنوع رنگ های گوناگون این درختان در شاخ و برگ سرتاسر سال به نمایش گذاشته می شود.

زالزالک(Hawthorn)

رنگ گلدان بنسای

اگرچه شما به طور کلی رنگ و بافت گلدان را برای هماهنگی بعضی از خصوصیات درخت می خواهید ،ولی باید بدانید گاهی تضاد می تواند جلوه بسیار زیبایی داشته باشد برای مثال برگ های قرمز درختان قرمزبرگ به خوبی با یک گلدان آبی جور در می آید.

این رنگ می تواند همچنین برای برجسته و مشخص کردن انرژی درخت استفاده شود.رنگ های گرم مثل قهوه ای ،قرمز،نارنجی و زرد حس حرارت و ثبات برای درخت مهیا می کنند،درحالی که رنگ های سرد مثل آبی و سبز می توانند تعادل و شادابی به سرتاسر آمیزه بدهند.

رنگ های گرم و سرد می توانند برای ایجاد تضاد دربنسای استفاده شوند.رنگ های گرم برای بنسای بسیار کوچک برای جلوه زیاد رنگ ها استفاده می شود در حالی که رنگ های سرد برای گونه های با برگ های خیلی روشن استفاده می شود.

راهنمای اصلی انتخاب رنگ گلدان بنسای

رنگ گلدان بنسای

این یک راهنمایی بسیار اصولی طراحی شده برای نقطه شروع یا راهنمایی کلی رنگ هاست که می تواند مناسب هر درخت باشد و البته این انتخاب آخر است که می تواند آن چه مناسب خصوصیات فردی هر درخت است را تغییر بدهد.

قهوه ای روشن/جو دوسر

سوزنی برگان،درخت نارون،راش،بلوط،کاج اروپایی،زالزالک،زبان گنجشک،ژینکو

زرد کمرنگ یا کرم مایل به سفید/طوسی

زالزالک،بلوط،سوزنی برگان،زبان گنجشک با برگ های سوزنی روشن،زبان گنجشک،راش با برگ های سوزنی تیره،آزالیا،نارون چینی،شیرخشت

قهوه ای متوسط

نارون،غان،زبان گنجشک کوهی،سوزنی برگان قهوه ای تیره/قرمز مایل به قهوه ای/قرمز بدون لعاب/کاج قهوه ای،ارس،شیر خشت،کاج اروپایی و دیگر مخروطیان،آزالیای آبی روشن،سیب و گونه های گل ده

آبی مات

سوزنی برگان،ارس،کاج،آزالیا

سبز/آبی مات

کاج،ارس،سوزنی برگان،آزالیا

ندا جوادی پاشاکی

منبع

ظاهر گلدان بنسای و راهنمایی برای انتخاب شکل مناسب

ظاهر گلدان بنسای و راهنمایی برای انتخاب شکل مناسب

ظاهر گلدان بنسای

ظاهر گلدان

A Japanese White Pine (in training since 1625) at the National Bonsai and Penjing Museum in Washington, DC.

 

همانطور که قبلا نیز اشاره شد نوع درخت بنسای باید با شکل و نوع گلدانش متناسب باشد در این مقاله معیارهای انتخاب شکل گلدان معرفی می شود.

ظاهر گلدان

گلدان های زاویه دار مستطیلی برای مخروطیان و درختان خزان دار بزرگ مناسب هستند که دارای تاج بسیار چشم گیر،پایه وسیع و پشتواره سنگین هستند.این گونه گلدان ها برای پرورش درختان نر و ایجاد حس قوی در درخت استفاده می شوند.

ظاهر گلدان

گلدان های بدون زاویه ی بیضی، مادگی درختان خزان دار ،شکل انبوه بنسای ،بیشه ها و جنگل ها را بازتاب می کنند.زمانی که قسمت های پایینی تاج درخت ماده تر است ،خمیدگی های سینوسی این گلدان ها می تواند سبب آغاز مذکر شدن درخت شود.

ظاهر گلدان

گلدان های بدون زاویه گرد برای مخروطیان یا درختان ماده خزان دار به ویژه برای درختان literati/bunjin  یا طرح قلم (دارای تنه باریک،مایل و مقدار شاخ و برگ کمتر)مناسب هستند.طرح قلم یکی از طرح های بنسای بر اساس شکل و حالت هرس است که در آینده درباره ی آن توضیح خواهم داد.

درختان مستقیم بلند و مرتفع یا خمیده سینوسی با تاج بسیار کوچک ماده ترین نوع هستند و گلدان های درخور نگهداری این درختان بسیار کم عمق و گرد هستند.

لبه یا حاشیه گلدان

لبه گلدان نیز جز ویژگی های شکل گلدان است که در انتخاب گلدان باید مورد توجه قرار گیرد.برای مثال یک لبه روی حاشیه فوقانی به درخت نر نیرو می بخشد.

یک لبه صاف و راست برای درختان با درجه مادگی زیاد مناسب تر است.

یک لبه جامی/محدب بیشتر مناسب درختان ماده است.

ظاهر گلدان

گوشه های گلدان

گوشه ها و کناره های گلدان می تواند زاویه دار یا بدون زاویه باشد.گلدان های دارای گوشه های زاویه دار راست و تیز وبران نر هستند و برای درختان نر مناسب هستند.

گوشه های دندانه دار در گلدان های مستطیلی نرینگی گلدان را ملایم تر میکنند.

گوشه های گرد و مدور گلدان نرینگی را باز هم ملایم تر می کنند و ب سمت ماده بودن پیش می رود.

ظاهر گلدان

پایه های گلدان

ظاهر گلدان

هدف اصلی پایه های گلدان بنسای ایجاد زهکشی و جریان باد خوب و مناسب است اما پایه ها میتواند در تغییر نمود و ظاهر گلدان استفاده شود.

پایه ها می توانند ماهرانه و زینتی باشند یا قوی و زننده.

این کیفیت ها می تواند برای اثر بر سراسر پایه های گلدان استفاده شود.پایه های بزرگ کوتاه و کلفت می تواند به طرح نیرو بخشد و عاری از مبالغه ،پایه های خوشایند تاثیر متضاد خواهند داشت.

نویسنده: ندا جوادی پاشاکی

منبع

شکل گلدان بنسای

شکل گلدان بنسای

شکل گلدان

همانطور که قبلا اشاره شد تهیه گلدان مناسب بنسای یکی از نکات مهمی است که حتما باید رعایت شود.پیش از این درباره اهمیت گلدان صحبت شد.اکنون می خواهم در این مقاله درباره شکل و ویژگی های گلدان مورد استفاده صحبت کنم.

توجه داشته باشید شکل گلدانی که انتخاب می کنید باید با درخت هماهنگی داشته باشد.برای ایجاد این هماهنگی شما باید به درخت تان توجه کرده و ویژگی های آن را مورد ارزیابی قرار دهید.برای انجام این کار بهتر است از نر یا ماده بودن درخت خود اطلاع داشته باشید.بسیاری از درختان ترکیبی هستند از هر دو جنس نر و ماده اگرچه معمولا یک جنس بر دیگری غالب است.این که درخت شما نر است یا ماده یک تصمیم شخصی است و به نظر شما بر می گردد؛از نظر بعضی مردم یک درخت ممکن است نر باشد در صورتی که همان درخت از نظر بعضی دیگر ماده است.اما نهایتا شما به عنوان صاحب درخت تصمیم گیرنده هستید.

شکل گلدان

پس از شناخت نر یا ماده بودن درخت تان،شما باید  تناسب بین درخت نر یا ماده با گلدان را در نظر بگیرید.برای این کار باید توجه داشته باشید که درخت نر در گلدان بیضی شکل ماده هرگز مناسب نخواهد بود.همچنان که درخت ماده نیز در گلدان نر نامناسب است.

یک درخت نر به شما یک ادراک قوی برای انتخاب گلدان می دهد؛درخت نر ممکن است دارای تنه مخروطی سنگین بار،ناهموار،پوست تنه بالغ و شاخه های زاویه دار قوی باشد.علاوه بر این ممکن است تنه صاف و نیرومند یا یک تاج انبوه داشته باشد.

در مقابل درخت نر،درخت ماده نمود دلپذیرتری دارد؛درخت ماده ممکن است داری یک تنه صاف،پوست نرم،حرکت موجی و مارپیچی در تنه و شاخه هایش باشد.می تواند تاج سبک کمی مخروطی داشته باشد.

شکل گلدان

درختان کاج یا درخت زالزالک  زاویهدار اغلب نر به شمار می آیند،در حالی که گونه ی Japanese maples که حساس و لطیف است به طور طبیعی گیاه ماده محسوب می شود.اگرچه گونه ی Japanese maples با تاج قوی و سنگین بار،برگ های لطیف و شاخه ای می تواند به عنوان گونه ماده مطرح شود در صورتی که خصوصیات نر را داراست؛ضمن این که درخت زالزالک با تنه ناهموار ،قوس ملایم و تاج بسیار ملایم در دسته ی گونه های نری جای می گیرند که خصوصیات ماده دارند.

در این گونه درخت باید توجه داشته باشید که شناخت قوی ترین خصوصیات و بازتاب آن بسیار ضروری و لازم است.

در بررسی خصوصیات درخت باید در نظر داشت که پوست شکاف دار و زمخت زالزالک قوی ترین اثر بصری را دارد یا قوس ملایم تنه آن؟

شاخه درخت افرا بیشتر نظر شما را به خود جلب می کند یا تنه قوی مخروطی آن؟

خوشبختانه پیدا کردن طرح هایی از گلدان که بتواند نر و ماده بودن گیاه را منعکس کند امکان پذیر است.گلدان ها نیز مانند درختان نر یا ماده هستند.

گلدان های عمیق با خصوصیات خطوط قوی نر محسوب می شوند در حالی که بیشتر گلدان های ماده کم عمق با خطوط نرم هستند.

برای نمونه گلدان های ستبر قوی،مستطیلی عمیق با گوشه های تیز گلدان های نر هستند مثل گلدان های مربعی.این گلدان های نر برای درختان نر که تنه ضخیم و سنگینی دارند مخصوصا مخروطیان مناسب هستند.برای درختان خزان دار که تنه ضخیم دارند گوشه های زاویه دار گلدان می تواند مدور شود.

شکل گلدان

سیر نزولی از نظر نر بودن به این ترتیب است؛ اول گلدان های  نر عمیق و ستبر بیضی شکل که برای درختان نر مناسب هستند،بعد از آن گلدان های استوانه/مدور هستند که دارای خصوصیات نر و ماده هردو باهم هستند و برای درخت نر یا ماده مناسبند.سپس گلدان های ماده که کم عمق و لطیف بیضی شکل و بسیار کم عمق مدور هستند در دسته آخر قرار می گیرند.

نویسنده: ندا جوادی پاشاکی

منبع

ابعاد گلدان

ابعاد گلدان بنسای

ابعاد گلدان

ابعاد گلدان بنسای

ابعاد گلدان

ابعاد گلدان

در مقاله های قبلی به اهمیت گلدان در طراحی یک بنسای و انتخاب صحیح یک گلدان که برای بنسای مناسب باشد اشاره کردیم.  حالا نوبت آن رسیده است که گلدان را به صورت جزء به جزء بررسی کنیم و این نگاه جزئی‌تر به مسائل و اعداد استاندارد ذکر شده به شما این کمک را خواهد کرد که بهترین گلدان را برای بنسای خود انتخاب کنید.

ابعاد گلدان

ابعاد گلدان

ابتدایی‌ترین مساله‌ای که در انتخاب یک گلدان باید در نظر داشته باشید اندازه آن است. شما می‌توانید به وسیله تعدادی از قوانین ابتدایی که وابسته به اندازه درخت شما هستند اندازه مناسب گلدان مورد نیاز را پیدا کنید.

کلی‌ترین قانونی که می‌توانید در انتخاب یک گلدان که اندازه مناسب داشته باشد به کار ببرید این است که عمق گلدان شما باید با ارتفاع طوقه درخت که در سطح بالایی خاک قرار گرفته است هم اندازه باشد.

ابعاد گلدان

ابعاد گلدان

اگر شما می‌خواهید گلدانی بیضی شکل یا مستطیلی شکل انتخاب کنید باید طول گلدان شما ۳/۲ ارتفاع درختتان باشد. اما اگر انتخاب شما گلدانی مدور و دایره‌ای شکل است باید قطر گلدان ۳/۱ ارتفاع درخت باشد.

اگر درخت شما تاج گسترده‌ای دارد می‌توانید گلدانی که پهن‌تر باشد انتخاب کنید در واقع این انتخاب زمانی کامل می‌شود که گلدان شما پهنای زیاد در مقابل عمق کم داشته باشد.

ابعاد گلدان

ابعاد گلدان

اگر درخت شما در مقایسه با ارتفاع دارای تنه ضخیمی است می‌توانید گلدانی عمیق اما با پهنای کمتر انتخاب کنید.

یکی از نکاتی که در این مقاله باید به آن توجه کنید این است که این قوانین و راهبردها تنها بر اساس دلایل زیباشناختی و طراحی منظر هستند. گاهی اوقات گیاهی که شما استفاده می‌کنید به دلایل متعددی که در علم باغبانی بررسی می شوند نیازمند گلدان بزرگتر یا کوچکتر خواهند بود . به عنوان مثال گاهی شما از گیاهی همانند Trident Malpes استفاده می‌کنید که رشد ریشه آن سریع و گسترده است. در نتیجه شما نیازمند گلدانی خواهید بود که دارای عمق بیشتری باشد. و همچنین اگر شما از گیاه Crab Apples استفاده کنید به علت رونده بودن ریشه‌های این گیاه نیازمند گلدانی عمیق‌تر نسبت به Trident Malpes خواهید بود.

 

نویسنده: ندا جوادی پاشاکی

منبع

 

بنسای

انتخاب گلدان مناسب بنسای

انتخاب گلدان مناسب بنسای

بنسای

 بنسای

بنسای

 

همانطور که در قسمت های قبلی مطرح شد انتخاب یک گلدان مناسب برای یک درخت خاص مثل درخت بنسای کار ساده‌ای نخواهد بود. همانطور که واضح است به علت منشاء بنسای اغلب گلدان های تولید شده در این زمینه تولید چین و ژاپن می باشند. هر چند که سرتاسر جهان سفالگرهای متعددی در این زمینه کار کرده و کارگاه های زیادی در این زمینه  وجود دارد. این گلدان ها به صورت سفارشی یا عمده به بازار ارائه می شودکه در طرح ها و رنگ های متعددی موجود هستند که به صورت کلی توانایی جذب نظر مشتری ها را دارا هستند. یکی از مسائلی که انتخاب یک گلدان مناسب برای بنسای را سخت می کند تعدد رنگ‌ها، شکل‌ها وطراحی های جذاب آن است.

 بنسای

بنسای

انتخاب گلدان برای بنسای یک انتخاب شخصی و سلیقه‌ای است در نتیجه نهایتا این شما هستید که بر اساس سلیقه و علاقه‌مندیتان تصمیم  می گیرید چه گلدانی را برای بنسای خود تهیه کنید. در نتیجه بر اساس تفاوت انسان ها برخی گلدان هایی با شکل ، بافت و طرح سنتی انتخاب کرده و برخی دیگر گلدان هایی با شکل غیر معمول، بافت جدید و طرح جدید انتخاب می کند. این کاملا بستگی به شما و سلیقه شما دارد و تا جایی که اصول رعایت شود می توانید گلدان را بر اساس سلیقه انتخاب کنید. برای انتخاب یک گلدان مناسب چهار پارامتر مدنظر واقع می شود.

  • اندازه گلدان
  • شکل گلدان
  • رنگ گلدان
  • بافت گلدان

برای تهیه یک گلدان مناسب پارامتر های زیاد و مهمی وجود دارند که هر کدام نیازمند توجه جدا گانه خواهند بود. به طور مثال برای انتخاب یک گلدان مناسب باید همان اندازه که به شکل مناسب فکر می کنیم به اندازه مناسب، رنگ مناسب و بافت مناسب نیز فکر کنیم در نتیجه هر کدام از این پارامتر ها به نوبه خود از اهمیت مساوی برخوردار بوده و باید به صورت جداگانه آنها را مورد بررسی قرار داد. در این قسمت از مقاله شما با مهم ترین اصول مدیریتی اشنا خواهید شد که اگر آنها را به درستی رعایت کنید می‌توانید یک انتخاب بی نقص و بی نظیر داشته باشید که با وجود چنین انتخابی هارمونی مجتمع و زیبایی بین گیاه و گلدان شما پدید خواهد آمد.

N8AGMNb

بسیاری از افراد  گلدان بنسای را به یک قاب عکس احاطه کننده عکس تشبیه کرده اند که من با این نوع تفسیر به دلایلی موافق نیستم و به نظر من این راه  روش مناسبی برای توضیح رابطه موجود بین بنسای و گلدان نخواهد بود و برای توصیف این رابطه نیازمند یک توصیف جامع تر خواهیم بود که بتوانید به درستی رابطه را شرح بدهد. قاب عکس همانند پنجره عمل کرده که توجه ببیندگان را بر روی عکس جلب می کند و موجب تمرکز بر روی عکس می شود در صورتی که گلدان تکمیل کننده گیاه بنسای بوده و در ایجاد تطبیق دید و هارمونی نقش موثری دارد. در نتیجه هنگامی که به یک بنسای نگاه می شود هیچ یک از گلدان یا گیاه نباید به صورت غالب جلب توجه کرده و باید هرکدام علاوه بر اینکه نشان دهنده یک سیستم باشند باید به صورت جداگانه موجودیت خود را حفظ کرده و در نظر ببینده به یک اندازه برجسته به نظر بیایند.

 بنسای

بنسای

پس از یادداشت برداری شما باید در رابطه با اندازه گلدان تصمیم بگیرید که در مقاله های آینده در رابطه با این مساله توضیح جامع تری خواهیم داد. زمانی شما می توانید  برای اندازه مناسب گلدان تصمیم مطمئنی بگیرید که بدانید گیاه مورد استفاده نر است یا ماده. در نتیجه ابتدا جنسیت گیاه خود را مشخص کنید. سپس باید در رابطه با حداکثر رشد گیاه اطلاعات معتبری کسب کنید و بدانید نهایت اندازه گیاه شما چه‌قدر خواهد بود. پس از آنکه در رابطه با اندازه گیاه اطلاعات کافی کسب کردید باید بدانید شکل نهایی گیاه شما به چه صورت خواهد بود و با توجه به آن در رابطه با گلدان مناسب از نظر شکل تصمیم بگیرید. در این  زمان است که شما می‌توانید تصمیم بگیرید گلدان شما مستطیلی شکل، دایره‌ای شکل، هلالی شکل یا بیضی باشد.پس از آنکه در رابطه با اندازه و شکل گلدان تصمیم گرفتید باید در رابطه با  رنگ و بافت گلدان تصمیم بگیرید.

 بنسای

بنسای

 

ممکن است در بین گونه‌های مشابه نیز  درختی منحصر به فرد و متفاوت پیدا شود پس شما باید به تمامی خصوصیات یک درخت توجه داشته باشید. البته باید به این نکته توجه داشته باشید که برای یک گونه می‌توان خصوصیات کلی را در نظر گرفت اما شما باید به گیاه خود توجه کنید و هر گونه تفاوتی که گیاه شما را که از سایر گیاهان متمایز می‌کند همانند رنگ و بافت در پوست یا برگ‌ها پیدا کنید و بر روی آن تمرکز کنید. در واقع شما باید گلدانی را انتخاب کنید که خاصیت متفاوت گیاه شما را به بهترین شکل نشان دهد و این همان نکته مهم است که در زیبایی نمایش گیاه به شما کمک خواهد کرد. شما با اینکار تنها یک ترکیب منحصر به فرد در ترکیب گلدان گیاه نخواهید داشت بلکه این ترکیب به فرد ببینده تصوری از زندگی خواهد داد.

 

گلدانی را که رنگ‌های موجود در گیاه شما را نشان دهد جستجو کنید. منظور از این رنگ‌ها می‌تواند رنگ پوست یا برگ باشد حتی می‌توان تغییر رنگ برگ در تابستان و پاییز را در نظر گرفت. منظور از رنگ گل در رابطه با درختانی که به گل می‌نشیند می‌تواند رنگ گل و دانه باشد. در نتیجه شما باید در ابتدای کار رنگ‌ها را جستجو کنید پس از آنکه رنگ‌ها پیدا شدند باید گلدانی را انتخاب کنید که با رنگ‌ها تطابق داشته باشند، به یاد داشته باشید که حتما نباید رنگ گلدان همرنگ رنگ مورد نظر شما باشد بلکه می‌توان با انتخاب رنگ‌هایی که با گیاه شما سایه روشن یا تیره ایجاد می‌کنند منظره‌ای زیبا به وجود آورد. حتی گاهی اوقات شما با انتخاب رنگ متضاد می توانید منظر تاثیر گذاری را به وجود بیاورید.

 بنسای

بنسای

برخی از درختان نر و ماده به شمار رفته و دارای خصوصیات هر دو جنس هستند در این موارد شما باید گلدانی را انتخاب کنید که به طور مساوی خصوصیات هر یک را در بر داشته باشد به عنوان مثال گلدانی را انتخاب کنید که ترکیبی از بافت نرم و بافت دارای خطوط و دندانه باشد. همچنین گاهی اوقات گیاه حالت بسیار زنانه‌ای دارد و می‌توان برای همچین گیاهی گلدانی هلالی شکل که بافت براق ندارد را انتخاب کرد.

 

به صورت عمومی گلدان‌های که دارای بافت سخت و ناهموار هستند فاقد لعاب می‌باشند اما با توجه به نوع سفال استفاده شده در این نوع گلدان ها می‌توانیم شاهد رنگ‌های زیادی باشیم. گلدان‌های که فاقد لعاب هستند با اضافه کردن اکسید می‌توانند دارای رنگ شوند. امروزه در صنعت گلدان سازی بنسای ، سفالگر ها به این نتیجه رسیده‌اند که‌ می‌توانند با اضافه کردن ترکیبات اکسید در میزان و انواع متفاوت باعث به وجود آوردن رنگ‌های متفاوتی در گلدان‌های فاقد لعاب شوند.

 بنسای

بنسای

باید توجه داشت که بافت‌های بسیار زیبایی در گلدان‌های فاقد لعاب برای بنسای وجود دارد که در جایگاه خود می‌توانند بسیار جذاب‌تر از گلدان دارای لعاب باشند. گلدان‌های لعاب دار می‌توانند شامل هر دو بافت دارای لعاب و فاقد آن باشند به صورتی که در قسمت بیرونی می‌توانند نمایش دهنده قسمتی که دارای بافت فاقد لعاب و در قسمت داخل نمایش دهنده قسمتی که دارای بافت لعاب دار است باشند. گاهی اوقات  برای ایجاد یک تغییر منحصر به فرد می‌توان در قسمت‌ های ناهموار ایجاد لعاب کرد. به یاد داشته باشید که برخی از گلدان‌ها را می‌توان با گیاهان نرو ماده که دارای دو جنسیت هستند استفاده کرد.

 

یکی دیگر از مواردی که در انتخاب یک گلدان باید به آن توجه شود در نظر گرفتن خصوصیات شاخه خشک گیاه شما است.  این ویژگی بسیار محبوب بوده و بسیاری از درختان که دارای سبک  Jins ,Shari  , Uro هستند به این شکل طراحی می‌شوند. در واقع استفاده از این خصوصیت می تواند در مکان‌های که قصد داریم آسیب دیدگی، خشکیدگی و …. را نشان دهیم مفید باشد.

 بنسای

بنسای

همچنین  یک عامل دیگر در انتخاب گلدان وجود دارد که باید به آن توجه شود.  سبک رشد درخت خود را در شرایط طبیعی در نظر داشته باشید. در واقع با توجه کردن به نوع رشد گیاه در طول زندگی در طبیعت و سبکی که برای رشد آن شما انتخاب می‌کنید می‌تواند به شما کمک کند که گلدانی مناسب با شرایط موجود تهیه کرده و باعث پدید آمدن منظری زیبا شوید که بیننده را متقاعد کند و هر فردی از دیدن آن لذت ببرد.

به عنوان مثال شما باید در ابتدای کار از خود سوال کنید که دوست دارید بنسای شما تداعی کننده یک شرایط آرام و فاقد هر گونه تنش باشد یا اینکه گیاه شما تداعی کننده شرایطی پر تنش و سخت باشد. در رابطه با این موضوع فکر کنید و در باره اینکه گیاه شما در شرایط طبیعی به چه صورتی رشد کرده و چه اتفاقاتی برای آن می‌افتد تحقیق کنید. در واقع شما می‌توانید شرایطی که در طبیعت برای گیاه رخ می‌دهد همانند رنگ و بافت طبیعی ، عادات رشد، تنش ها و … را برای گیاه خود به وجود آورید.

بدون آنکه هیچ مهارتی داشته باشید گلدانی را انتخاب کنید که در ترکیب با گیاه هارمونی مناسب را به وجود آورد و تداعی کننده یک زندگی پویا باشد که در آن گیاه شما رشد کرده و به تکامل برسد.  اولین انتخابی که شما در زمانی که تجربه ندارید انجام می‌دهد  ممکن است درست نباشد و این به دلیل آن است که شما هنوز تجربه کافی را در انتخاب ندارید.  نا امید نشود این هنوز بخشی از فرآیند یادگیری است و هر تلاشی که شما در این رابطه انجام بدهید باعث افزایش مهارت ادارکی شما می‌شود. راز نهفته در انتخاب یک گلدان دید شما است در نتیجه باید چشمانتان را باز کنید به محیط اطراف و درختان توجه کنید و در نهایت بهترین تصمیم را بگیرید.

 

ندا جوادی پاشاکی

منبع

 

 

 

گلدان بنسای و اهمیت آن

گلدان بنسای

گلدان بنسای

گلدان بنسای

گلدان بنسای و اهمیت آن

اگر بخواهیم بنسای را از ریشه مورد بررسی قرار بدهیم باید ابتدا از معنای تحت الفظی آن شروع کنیم. بنسای در معنای تحت الفظی به صورت کاشته شده در سینی معنا میشود. زیبایی بنسای تنها در گیاه نیست بلکه گلدان هم به همان اندازه گیاه در زیبایی تاثیر گذار است. در واقع معنای لغوی بنسای بیانگر این است که تاثیر بصری بنسای متشکل از دو جزء گلدان و گیاه است که هر کدام در نوع خود حائز اهمیت می‌باشند. به صورت کلی منظر بنسای و تصویری که ببینده را جذب می کند تلاقی این دو عنصر تشکیل دهنده است.

گلدان بنسای

گلدان بنسای

 

همانطور که مطرح شد گلدان یکی از بخش های مهم و حساس طراحی است در نتیجه واضح است که  انتخاب صحیح ترین و بهترین گلدان و محل قرار گیری صحیح و مناسب کار آسانی نخواهد بود. واضح است که اگر گلدان به درستی انتخاب شود و برای بنسای مناسب باشد می تواند در عملکرد بنسای موثر واقع شده و باعث افزایش آن شود همچنین گلدان مناسب طراحی را زنده و جذاب می کند که این باعث نیروبخشی طراحی می شود. عکس این اتفاق نیز ممکن است بیافتد. به عبارت دیگر اگر گلدان بنسای به درستی انتخاب نشده باشد گیاه  منظر مناسب خود را نخواهد داشت و هیچ گاه بنسای شما به حداکثر بازده خود نخواهد رسید.

گلدان بنسای

گلدان بنسای

خرید یک گلدان مناسب برای  بنسای ممکن است شما را مجبور به پرداخت هزینه زیادی کند. در نتیجه در نگاه اول یکی از ملزومات گران قیمت به شمار می رود اما به یاد داشته باشید هزینه اولیه همیشه بهتر از هزینه های ثانویه است این بدان معناست که اگر شما به علت اینکه تمایل به صرفه جویی در پرداخت هزینه داشته باشید و گلدان نامناسبی برای گیاه خود تهیه کنید پس از مدتی مجبور خواهید شد که گلدان مناسبی را که در مرحله اول باید تهیه می کردید، تهیه کنید که این هزینه ای دوباره برای شما خواهد بود. در نتیجه پرداخت هزینه یک گلدان مناسب در ابتدای کار می تواند باعث رضایت بخشی و شادابی گیاه شده و همچنین موجب صرفه جویی در هزینه می شود.

 

نویسنده : ندا جوادی پاشاکی

منبع