مطالب توسط مهدی بابایی

هايدرو سيدينگ (Hydroseeding)

هايدرو سيدينگ روش نويني در كاشت چمن و گياهان مرتعي محسوب ميگردد كه طي چند دهه اخير با توجه به آگاهي كارشناسان نسبت به ارزش­ها و برتري اين روش نسبت به ساير روش­هاي موجود، رفته رفته در كشور­هاي توسعه يافته جايگزين روش­هاي معمول ميگردد.