مطالب توسط ایما ملکی

سرمازدگی گیاهان

منظور از سرما، رسیدن درجه حرارت به حدود صفر درجه سانتی گراد و یا کمی بالاتراست.سرما میتواند به گیاهان مختلف متناسب با نوع گیاهان و مقاومت آنها آسیب وارد کند.

یخبندان به معنی کاهش درجه ی حرارت زبر صفر درجه سانتی گراد ( یخبندان زمستانه و بهاره) است. یخبندان باعث منجمد شدن آب درون سلولی و برون سلولی و تخریب آوند های چوبی و آبکش گردیده و منجر به قطع جریان مواد غذایی و مرگ گیاه میشود. روش های مقابله با سرمازدگی:…

آفید (شته)

آفید(شته) از پهنه ی گسترده ای از انواع گیاهان تغذیه میکند و در نمونه های شدید، گیاه دیگر نمیتواند رشد کند.همزمان با تغذیه شته ها ، آنها موادی چسبان ترشح میکنند که عسلک نامیده میشود. عسلک به سرعت مورد هجوم قارچ قرار میگیرد و دودی رنگ میشود. شته ها همچنین ویروسها را منتشر میکنند که بسیاری از این ویروسها علاج ناپذیر هستند.به همین دلیل کنترل شته ها بسیار مهم است.