حشرات چوبخوار

حشرات چوبخوار

حشرات چوبخوار

حشرات چوبخوار

این حشرات از آفات مهم درختان فضای سبزی میباشند . تنوع ، شدت حمله و خسارت آنها رابطه ی مستقیمی با شرایط اقلیمی دارد . از مهم ترین و پر خسارت ترین این آفات میتوان ، کرم سفید ریشه ، پروانه فری ، سوسک شاخک بلند ، سوسک سر شاخه خوار درختان میوه ، سوسک چوبخوار درختان میوه ، سوسک چوبخوار طوقه ، سوسک سرشاخه خوار رزاسه و … را نام برد .

علت حمله ی حشرات چوبخوار :

اقلیم گرم و حرارت زیاد باعث ازدیاد حشرات چوبخوار شده و دامنه ی آنها را گسترش مدهد . حشرات چوبخوار بر روی درختانی که در معرض تابش فراوان خورشید و حرار زیاد باشند حمله کرده و فعالیت خود را گسترش میدهند . آفتاب باث تبخیر سطحی شده و اعث فقدان آب و درنهایت کاهش کیفیت و کمیت شیره گیاه میشود . در مکانهایی که تراکم درخان کم میباشد این امر به خوبی مشخص است .

  کرم سفید ریشه(Polyphylla olivien  gast ) :

حشرات کامل این آفت ،در خرداد ماه از خاک خارج شده و بیشترین تعداد آنها در تیر ماه ظاهر میشود . این حشرات پس از تغذیه از برگ درختان ، جفتگیری میکنند و روی خاک تخم میگذارند . سپس این تخم ها را در عمق ۵ تا ۱۲ سانتی متری خاک  قرار میدهند . هر حشره ی ماده به طور متوسط میتواند ۱۷ تخم گذارد و زمانی که لارو ها به وجود می آیند از ریشه ی درختان نغذیه میکنند . لارو ها با تغذیه از ریشه باعث ایجاد گودی در آن میشوند در نتیجه ریشه از بین میرود و درخت خشک میشود .

حشرات چوبخوار

 پروانه فری(Zeuzera pyrina L):

زمستان گذرانی این آفت به صورت لارو و در سنین مختلف در درون شاخه ی درختان انجام میشود . سپس لارو ها یی که رشدشان کامل شده در اواسط بهار تبدیل به شفیره میشوند . طول دوره ی شفیرگی آنها حدود ۲۰-۴۰ روز میباشد . ظهور پروانه ها تدریجی بوده و از خرداد تا شهریور ادامه میابد .

حشرات ماده تخم های خود را پس از جفتگیری در دهانه سوراخ های خروجی خود روی ساخه ها و به صورت دسته ای قرار میدهند . هر حشره ماده میتواند ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ تخم بگذارد . لارو ها پس از دو هفته خارج میشوند و پس از ی زمستان اول در بهار سال بعد به شفیره تبدیل میشود .

خسارت به درختان را لارو های این حشرات با تغذیه از چوب شاخه ها و تنه میرسانند که با خشک شدن درختان و یا سقوط درختان در اثر وزش باد و غیر قابل استفاده شدن الوار های درختان ظاهر میشود .

حشرات چوبخوار

سوسک شاخک بلند :

حشره ی ماده تخم های خود را در اطراف دمبرگ قرار میدهد و روی آن را با ماده ی سفید رنگی میپوشاند . پس از گذشت چند هفته لارو ها که به صورت کرم های کوچکی هستند ز تخم خارج میشود . این لارو ها زرد رنگ هستند و مغز شاخه ها را در در داخل  شاخه میخورند و باعث ایجاد دالان هایی در داخل شاخه ها میشوند در نتیجه در صورت عدم درمان همه ی شاخه ها خشکشده و گیاه به کلی از بین میرود .

حشرات چوبخوار

سوسک سر شاخه خوار درختان میوه :

حشره ی کامل این آفت ، سوسک هایی سیاهرنگ با شاخک های نسبتا طویل هستند که تا انتهای بدن کشیده شده است . طول این حشره حدود ۲۴-۲۵ میلی متر میباشد . این حشره زمستان را به صورت لارو های سنین بالا در عمق چوب شاخه ها و تنه های با قطر کم میگذرانند و در بها ر سال بعد ، پس از مقداری تغذیه شفیره میشوند ، طول دوره ی شفیرگی یک ماه بوده و از اول اردیبهشت تا نیمه اوا خرداد طول میکشد . لارو این حشرات، کرم هایی به رنگ زرد روشن بوده و روی حلقه های بدن خود ، برجستگی های زگیل مانند دارند . تغذیه ی این کرم ها از داخل سرشاخه ها و شاخه ها باعث شکسته شدن دسترس دارند نسبت به مناطق گرم و خشک خسارت کمتری وارد میکنند . این آفت به تمام درختان سیاه ریشه (سیب ، به ، گلابی ، گل محمدی ، بادام ،…) ، سنجد ، به ژاپنی و بید خسارت وارد میکند .

 سوسک چوبخوار درختان میوه( Sphenoptera kambysec):

این حشره روی تمام درختان میوه هسته دار متعلق به خانواد رزاسه ( بجز آلبالو) دیده میشود . این گروه از حشرات بیشتر در مناطق گرم و بسیار گرم فعال میباشد . این آفت یک سن در سال دارد و حشره کامل آن در بهار ظاهر میشود و از برگ درختان میوه تغذیه میکند . حشره ماده تخم های خود را به صورت انفرادی روی تنه و شاخه هایی که دارای بیشترین تابش خورشید هستند قرار میدهد . لارو در مسیر حرکت خود باعث قطع آوند های آبکش شده و اگر حرکت آن دورانی باشد باعث تخریب بیشتر آوند شده و در نهایت موجب خشک شدن عضو مورد حمله میشود . این آفت سراسر پاِییز و زمستان به صورت پیش شفیرگی طی میکند . در اوایل بهار پیش شفیره ها تبدیل به شفیره میشوند و پس از ۱۰ تا ۱۶ روز به حشره ی کامل تبدیل میشود عکس العمل گیاه نسبت به لارو با ترشح صمغ خدنمایی میکند بنابراین اگر درخت به حد کافی قوی باشد در مقابل حملات حشرات چوبخوار و یا هر عامل دیگری که منجر به ایجاد شکاف ، سوراخ و یا هر نوع پارگی گردد با ترشح صمغ لارو یا حشره کامل حمله کننده را خفه کرده و از پیشروی آن جلوگیری میکند .

 سوسک چوبخوار طوقه(Capnodis spp): 

این آفت در هر دو سال یک نسل دارد و بیشتر در باغ جوان و نهالستان ها خسارت میزند . حشره کامل این آفت در اوایل پاییز از خاک خارج شده و زمستان گذرانی میکند . تخم ها به صورت انفرادی گذاشته میشوند . بیشترین تخم گذاری در ماه های خرداد و تیر است . حشره ماده به طور متوسط ۷۵۰ تخم در طول زندگی ودر طی سه ماه میگذارند . خسارت این آفت از طریق تغذیه لارو و از قسمت طوقه و قسمت فوقانی ریشه میباشد . تبدیل لارو به شفیره ، در اواخر تابستان و اوایل پاییز انجام میشود .

 سوسک سرشاخه خوار رزاسه(Ospheronteria coerulescens):

این حشره که با نام کرم زرد شاخه خوار نیز نامیده میشود ، به تمام درختان میوه متعلق به خانواده رزاسه شامل درختان میوه دار هسته دار و همچنین سنجد ، زالزالک ، بید و نارون حمله میکند . این حشره در سال فقط یک نسل دارد و زمستان را به صورت لارو داخل شاخه ها به سر میبرد . در اوایل بهار وارد مرحله شفیرگی میشود و طول دوره ی شفیرگی آن حدود ۱۴ روز طول میکشد . حشرات کامل به صورت سوسک  شاخک بلندی است با بدنی کشیده به طول ۱۸-۲۰ میلی متر و عرض ۴ میلی متر میباشد و به رنگ سیه دیده میشود . هر حشره ماده به طور  متوسط ۵۰-۵۲ تخم میگذارد . تخم های این حشرات به شکل کاسه لاک پشت بوده که قسمت صاف آن به تنه ی درخت میچسبد . لارو کامل زرد رنگ است و در طی دوره ی شفیرگی کرمی رنگ میشود . لارو ها پس از ۱۰-۱۵ روز از تخم خارج گشته و مستقیما وارد شاخه شده و شروع به تغذیه میکنند. لارو نوزاد در دو هفته اول زندگی فقط در سطح زیری پوست زندگی کرده و ایجاد کانال میکند . از هفته دوم تا چهارم نیز مدتی از زیر پوست و مدتی را از قسمت مرکزی شاخه تغذیه میکند . سپس خود را به شاخه های یکساله و سرانجام ۲-۳ ساله و مسن تر میرساند و با ایجاد کانال در آنها موجب مرگ شاخه ها میشود . برای مبارزه با این نوع سوسک میتوان از روش های طبیعی و بیولوژیکی استفاده کرد . تعدادی از زنبور ها ی خانواده Torymidae، Chaicididae  ، lchnueumonidae از پارازیت های این حشره به شمار میروند .

کنترل حشرات چوبخوار :

۱-روش های طبیعی و بیولوژیکی :

استفاده از حشرات مفید و مبارز با حشرات چوبخوار (که برای شناخت بهتر و آگاهی از این حشرات مبارز لازم است به گیاهپزشک متخصص مراجعه شود ) ، کاشت گیاهان گلدار که با افزایش رطوبت نسبی مححیط و تامین غذا  پناهگاه برای دشمنان طبیعی آفات باعث افزایش جمیت و کارایی بهتر آن ها میشود .

۲-رعایت نکات لازم در عملیات زراعی :

 ۱-کاشت صحیح درختان : با ایجاد گودال مناسب برای کاشت و رعایت فاصله ی کاشت بین درختان برای ایجاد تراکم مناسب و استفاده بهتر از آب و مواد غذایی و نور خورشید

 

۲-تامین آب و تغذیه مناسب گیاه : آب و مواد غذایی جزء عوامل محیطی هستند که تغییر در آنها باعث کاهش و افزایش مقاومت درختان در برابر حشرات چوبخوار میشود . مثلا کمبود پتاسیم باعث بالا رفتن غلظت قند و اسید های آمینه میشود . درنتیجه باعث نازک و ضعیف شدن ساقه ها شده که در نهایت موجب کاهش مقاومت فیزیکی درختان میشود و حمله آفات چوبخوار را آسان میکند .

۳-هرس : با هرس شاخه های مریض و خشک باعث از بین رفتن لانه های حشرات چوبخوار میشود علاوه بر این هرس باعث متعادل کردن میزان شیره گیاه شده وکمک موثری بهدجلوگیری از حمله ی آفات میکند

 

۳-مبارزه شیمیایی : زمان مناسب برای سمپاشی ، قبل از نفوذ لارو به داخل ساقه میباشد که با استفاده از سموم تماسی – نفوذی قوی میتوان باعث از بین رفتن آنها شد . بدین منظور برای شناخت دقیق نوع آفت و زمان مناسب سم پاشی باید با گیاهپزشک مشورت شود . از سموم تماسی – نفوذی میتوان سم دیازیتون و فوزالون را نام برد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *